NewsDetails2NewsDetails2KinyCHECK MAILCONTACT US
Republic of Rwanda Repubulika y'u Rwanda

Itangazo riturutse mu Biro bya Perezida wa Repubulika

04.12.2019

Ashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo zaryo: iya 153, iya 86 n’ iya 156; None ku wa 04/12/2019, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashyizeho:

1. Bwana Dr. NTEZIRYAYO Faustin, Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga.

2. Madamu MUKAMULISA Marie–Thérèse, Visi Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga.


GOV CONNECT
TWITTER FEED
SERVICES
 
RELATED ARTICLES  
 

Home

Government

Services

Press Room

Visit Rwanda

© 2017 Government of the Republic of Rwanda